V samém srd­ci Pra­cha­tic je krá­mek Pekař­ství u kos­te­la. Název napo­ví­dá, že vyhlá­še­nou pro­dej­nu čer­stvé­ho peči­va a uze­nář­ských spe­ci­a­lit najde­me na Kos­tel­ním náměs­tí, pár kro­ků od kos­te­la sv. Jaku­ba. V cen­t­ru Pra­cha­tic se jed­ná o nabíd­ku zce­la oje­di­ně­lou. Pocti­vé pekař­ské i uze­nář­ské řemes­lo při­ta­hu­je zájem zákaz­ní­ků kaž­dý všed­ní den od 6.30 do 17 hod.

Čer­s­tvě upe­če­né dob­ro­ty
A co nej­víc chut­ná. Pře­de­vším všech­no čer­s­tvě upe­če­né z vlast­ní pekár­ny, napří­klad chléb Libín, Gazdův, pod­máslo­vý, žit­ný i více­zrn­ný. A k tomu pale­ta křu­pa­vé­ho peči­va, i nobles­ních sva­teb­ních koláč­ků a dal­ších chu­ťo­vých vari­a­cí na slad­ko. Ve výčtu musí­me zmí­nit i kra­jo­vé spe­ci­a­li­ty – zel­ňá­ky se škvar­ky nebo nebo Šumav­ský chle­bí­ček ovoc­ný s celo­zrn­nou mou­kou a pří­rod­ním cuk­rem, kte­rý zís­kal oce­ně­ní Chut­ná hez­ky. Jiho­čes­ky.

Uze­nář­ské a mas­né spe­ci­a­li­ty
Před­sta­vy zákaz­ní­ků o deli­ka­tes­ním krám­ku se napl­ni­ly roz­ší­ře­ním sor­ti­men­tu o vybra­né uze­nář­ské a mas­né spe­ci­a­li­ty ze spo­leč­nos­ti ZEFA Vola­ry. Kro­mě pár­ků a klo­bás si mohou zájem­ci kou­pit i sva­či­no­vou seka­nou v hous­ce na vel­ký i malý hlad.

Sýry a jogur­ty z hor­ských luk a koře­ní
A kdo je na mlé­ko, najde v krám­ku sýry a jogur­ty ze šumav­ských Vlčích Jam a ze Ška­re­ze. Znal­ci vybra­ných chu­tí si sem pra­vi­del­ně cho­dí pro koře­ní ze Stu­dia Kuli­ná­ře Pet­ra Stup­ky.

Pra­cha­tic­ká pekár­na vyrá­bí řadu
neza­mě­ni­tel­ných dru­hů peči­va, pře­váž­ně
ruč­ním řeme­sl­ným způ­so­bem a pod­le
původ­ních recep­tur. Pro čer­stvost, pou­ží­vá­ní
nej­lep­ších suro­vin, lahod­nou chuť a vůni je
vyhle­dá­vá­na vše­mi zákaz­ní­ky, kte­ří doká­ží
oce­nit kla­sic­ky dob­ré čes­ké pekař­ství.

Aktuálně

 • Oslav­te s námi Veli­ko­no­ce

  Svátky jsou za dveřmi a s nimi čtyři volné dny oslavy života.

 • Běž­né peči­vo

  Regi­o­nální pečivo vyrá­bíme podle původ­ních receptů a dodá­váme denně zákaz­ní­kům. Čer­stvé pečivo…

 • Jem­né peči­vo

  Objevte nabídku deli­kát­ního pečiva, pří­rodní vůně a tvarů, které vzbu­zuje chuť na…

 • Chléb

  Věhlasné jméno našemu chlebu dává poctivý kvas, česká mouka a tra­diční řeme­slná…