Spo­leč­nost Země­děl­ské záso­bo­vá­ní a výkup Pra­cha­ti­ce, a.s. je sou­čás­tí usku­pe­ní kom­plex­ní­ho inte­gro­va­né­ho sys­té­mu hos­po­da­ře­ní v hor­ské a pod­hor­ské čás­ti Šuma­vy pod názvem Agro­kom­plex Šuma­va. Pekár­na Pra­cha­ti­ce je jed­ním z pro­vo­zů ZZV a v roce 2014 osla­vi­la 20. výro­čí své­ho zalo­že­ní.

Pra­cha­tic­ká pekár­na vyrá­bí řadu
neza­mě­ni­tel­ných dru­hů peči­va, pře­váž­ně
ruč­ním řeme­sl­ným způ­so­bem a pod­le
původ­ních recep­tur. Pro čer­stvost, pou­ží­vá­ní
nej­lep­ších suro­vin, lahod­nou chuť a vůni je
vyhle­dá­vá­na vše­mi zákaz­ní­ky, kte­ří doká­ží
oce­nit kla­sic­ky dob­ré čes­ké pekař­ství.

Aktuálně

 • Oslav­te s námi Veli­ko­no­ce

  Svátky jsou za dveřmi a s nimi čtyři volné dny oslavy života.

 • Běž­né peči­vo

  Regi­o­nální pečivo vyrá­bíme podle původ­ních receptů a dodá­váme denně zákaz­ní­kům. Čer­stvé pečivo…

 • Jem­né peči­vo

  Objevte nabídku deli­kát­ního pečiva, pří­rodní vůně a tvarů, které vzbu­zuje chuť na…

 • Chléb

  Věhlasné jméno našemu chlebu dává poctivý kvas, česká mouka a tra­diční řeme­slná…